PoradyPrawo cywilne

Intercyza – co to jest i ile kosztuje?

Intercyza – co to jest i ile kosztuje?

Każdy związek małżeński, oprócz emocjonalnego i duchowego wymiaru, wiąże się również z wieloma kwestiami prawno-majątkowymi. Jednym ze sposobów uregulowania tych spraw jest zawarcie intercyzy. Czym dokładnie jest intercyza i jakie są związane z nią koszty? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na te pytania, omawiając różne aspekty intercyzy według prawa polskiego.

Intercyza po ślubie

Intercyza po ślubie jest umową zawieraną pomiędzy małżonkami w trakcie trwania małżeństwa. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie wiąże się ona jedynie z ustanowieniem między małżonkami rozdzielności majątkowej małżeńskiej- jej celem może też być  uregulowanie kwestii majątkowych, ale także może ona rozszerzyć wspólność majątkową małżonków na przedmioty, które normalnie nie wchodziłyby do ich wspólności majątkowej np. nieruchomości i ruchomości nabyte przez małżonków przed ślubem. Intercyza po ślubie może być przydatna w sytuacji, gdy małżonkowie chcą dokonać zmian w pierwotnym rozdziale majątku.

Co to jest intercyza?

Intercyza jest umową małżeńską, która reguluje kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami. W intercyzie można określić, jak majątek wspólny lub osobisty małżonków ma być podzielony w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. Umowa ta może obejmować różne aspekty, takie jak nieruchomości, ruchomości, udziały w spółkach czy też konta bankowe. Intercyza ma na celu ochronę interesów małżonków i może zapobiec konfliktom związanym z podziałem majątku w przyszłości.

Intercyza koszt

Koszt sporządzenia intercyzy może być zróżnicowany i zależy od kilku czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę honorarium dla notariusza, który sporządzi umowę intercyzy. Notariusz ustala swoje wynagrodzenie na podstawie skali opłat notarialnych, która uwzględnia wartość majątku objętego intercyzą. Zawarcie intercyzy przed ślubem to z kolei koszt ok. 400 zł netto (+VAT). Istotnym aspektem kosztów jest także ewentualne skorzystanie z usług adwokata, jeśli małżonkowie chcą mieć pewność, że umowa intercyzy jest kompleksowa i odpowiednio chroni ich interesy.

Intercyza a dziedziczenie

Powszechnie istnieje przekonanie, iż podpisując intercyzę z małżonkiem lub małżonką nie będziemy mieć prawa do dziedziczenia po nim. Jest to oczywiście mit, podpisana intercyza nie wpływa w żaden sposób na możliwość dziedziczenia po żonie, czy mężu.

Intercyza przed ślubem

Intercyza zawarta przed ślubem to umowa, która reguluje kwestie majątkowe między przyszłymi małżonkami jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Pozwala to na precyzyjne uregulowanie, jak majątek ma być podzielony w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. Intercyza przed ślubem może być szczególnie przydatna w przypadku, gdy jeden z małżonków posiada znaczący majątek lub chce zabezpieczyć swoje interesy finansowe.

Intercyza w trakcie małżeństwa

Intercyza w trakcie małżeństwa może być zawarta, gdy małżonkowie chcą wprowadzić zmiany w pierwotnym rozdziale majątku lub ustalić inne zasady dotyczące majątku wspólnego. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak zmiana sytuacji finansowej małżonków, planowane zakupy lub inwestycje, czy też zmiana sytuacji zawodowej jednego z małżonków.

Rozdzielność majątkowa a intercyza

Warto zaznaczyć, że istnieje również instytucja rozdzielności majątkowej, która ma na celu oddzielenie majątków małżonków na czas trwania małżeństwa. Rozdzielność majątkowa może być zarówno dobrowolna, jak i orzeczona przez sąd. W przypadku istnienia intercyzy, umowa ta będzie miała pierwszeństwo przed zasadami rozdzielności majątkowej.

Intercyza a długi

W kontekście intercyzy istotne jest również omówienie kwestii związanych z długami. Intercyza może wpływać na odpowiedzialność małżonków za zobowiązania finansowe. Może określać, które długi są wspólne dla obojga małżonków, a które należą tylko do jednej ze stron. Umowa intercyzy może stanowić ważny dokument w sytuacji, gdy jeden z małżonków posiada znaczące długi i druga strona chce zabezpieczyć swoje interesy.

Intercyza a kredyt hipoteczny

W przypadku posiadania intercyzy, podział majątku małżeńskiego może mieć wpływ na możliwość uzyskania kredytu hipotecznego. Jeśli nieruchomość należy tylko do jednego małżonka, a drugi nie jest uwzględniony w umowie intercyzy jako współwłaściciel, może to utrudnić uzyskanie kredytu na wspólną nieruchomość. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio przemyśleć i skonsultować się z ekspertem finansowym lub prawnym przed podpisaniem intercyzy w kontekście planowanego kredytu hipotecznego.

Intercyza wsteczna

Co istotne, intercyza podpisana u notariusza nie może wprowadzić rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną- a jedynie na dzień jej podpisania. Jeśli zależy nam z różnych względów na uzyskaniu tej daty wstecznej rozdzielności majątkowej to musimy złożyć pozew do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Intercyza jest umową majątkową, która ma na celu uregulowanie kwestii majątkowych w małżeństwie. Może być zawarta przed ślubem, w trakcie małżeństwa lub po ślubie, z mocą wsteczną- ustalona w postępowaniu przed sądem. Intercyza umożliwia małżonkom precyzyjne uregulowanie podziału majątku i chroni ich interesy. Przed podpisaniem intercyzy warto skonsultować się z prawnikiem, aby mieć pewność, że umowa jest ważna i skuteczna zgodnie z przepisami prawa polskiego.