PoradyPrawo pracy

Mobbing w miejscu pracy – co to znaczy i jak się przed nim bronić?

Mobbing w miejscu pracy – co to znaczy i jak się przed nim bronić?

Współczesne miejsce pracy jest środowiskiem, w którym wszyscy pracownicy powinni czuć się bezpieczni i szanowani. Niestety, nie zawsze tak jest. Mobbing w pracy jest poważnym problemem, który dotyka wiele osób na całym świecie. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zjawisku bliżej, zdefiniujemy mobbing w pracy, omówimy aspekty prawne związane z nim, przedstawimy możliwości zgłoszenia przypadków mobbingu oraz zaprezentujemy sposoby obrony przed tym negatywnym zachowaniem.

Czym jest mobbing?

Mobbing w pracy to sytuacja, w której pracownik jest systematycznie i długotrwale narażany na działania agresywne, poniżające lub upokarzające ze strony innych pracowników, przełożonych lub osób związanych z miejscem pracy. To celowe i negatywne zachowanie, mające na celu osłabienie, zranienie i wykluczenie jednostki z życia zawodowego. Jak widać, nie jest to definicja ostra, więc wszystko będzie zależało od danego stanu faktycznego, a nawet danego zachowania. Jednakże z mobbingiem mamy do czynienia, gdy powoduje on cierpienie dla osoby go doświadczającego np. niszczy poczucie własnej wartości, powoduje stres, a nawet depresję.

Mobbing a kodeks pracy

Polski kodeks pracy nie posiada jednoznacznej definicji mobbingu. Niemniej jednak, istnieją przepisy chroniące pracowników przed nieodpowiednim traktowaniem i naruszaniem ich godności. Mobbing w pracy jest sprzeczny z zasadami kodeksu pracy, który gwarantuje prawo do godziwego traktowania, ochronę przed dyskryminacją i zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy.

Gdzie zgłosić mobbing w pracy?

Jeśli stajesz się ofiarą mobbingu w miejscu pracy, istnieje kilka miejsc, gdzie możesz zgłosić tę sytuację. Jednym z pierwszych kroków może być skonsultowanie się z przedstawicielem pracowników lub związkiem zawodowym. Mogą oni udzielić ci wsparcia, poradzić, jak postępować dalej i pomóc w zgłoszeniu mobbingu do odpowiednich organów.

Ponadto, warto skonsultować się z inspekcją pracy lub z Państwową Inspekcją Pracy. Te instytucje mają uprawnienia do monitorowania warunków pracy i dochodzenia w sprawach mobbingu. Możesz zgłosić swoje obawy i przedstawić dowody, aby wszczęto postępowanie w sprawie.

Co nie jest mobbingiem?

Ważne jest rozróżnienie między sytuacjami trudnymi w pracy, a rzeczywistym mobbingiem. Nie wszystkie konflikty lub nieprzyjemne zachowania w miejscu pracy są automatycznie uznawane za mobbing. W niektórych przypadkach może to być zwykłe napięcie, różnice zdań lub sporadyczne nieporozumienia. Mobbingiem nie będzie zwrócenie nam przez pracodawcy, czy przełożonego uwagi, że wykonujemy nieprawidłowo swoją pracę lub np. zwrócenie uwagi za spóźnienie, czy niedokładność. Mobbing to długotrwałe i celowe działania, których celem jest wywarcie szkody psychicznej lub emocjonalnej na pracowniku.

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Udowodnienie mobbingu w miejscu pracy może być trudne, ponieważ często brakuje jednoznacznych dowodów. Jednak istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc w udokumentowaniu i udowodnieniu mobbingu. Można zebrać wszelkie dowody takie jak e-maile, wiadomości, notatki czy zapisy rozmów, które potwierdzają występowanie nieodpowiedniego traktowania. Wsparcie świadków, którzy byli świadkami incydentów mobbingu, może również być cenne przy udowadnianiu przypadku. Jednak wiadomo, że często współpracownicy niechętnie zeznają przeciwko obecnemu szefostwu.

Rodzaje mobbingu

Mobbing może przybierać różne formy i objawiać się na różne sposoby. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 1. poniżanie i wyśmiewanie – np. ciągłe krytykowanie, szyderstwa, obraźliwe uwagi.
 2. izolowanie i wykluczanie – np. ignorowanie, trzymanie informacji w tajemnicy, wykluczanie ze spotkań i projektów.
 3. przeciążanie obowiązkami – nadmierna liczba zadań, które uniemożliwiają wykonanie pracy zgodnie z wymaganiami.
 4. znieważanie i nękanie seksualne – niechciane żarty, dotykanie, uwagi o charakterze seksualnym.
 5. agresja fizyczna lub werbalna – groźby, przemoc fizyczna lub słowna.

Przykłady mobbingu

Przykłady mobbingu w miejscu pracy są liczne i różnorodne. Mogą obejmować:

 1. wyśmiewanie czyjejkolwiek pracy lub wyglądu,
 2. nadmierne kontrolowanie i monitorowanie pracownika,
 3. przydzielanie zadań niemożliwych do wykonania,
 4. wymuszanie pracy poza godzinami pracy,
 5. upowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat pracownika,
 6. ignorowanie, wykluczanie lub izolowanie pracownika.

Kiedy mówimy o mobbingu w pracy?

Mówimy o mobbingu w pracy, gdy powtarzające się i celowe działania lub zachowania mające na celu upokorzenie, poniżenie lub zastraszenie pracownika występują w miejscu pracy. Istotne jest, że mobbing jest długotrwały i systematyczny, a nie sporadyczny konflikt czy pojedyncze nieprzyjemności.

Mobbing a kodeks karny

Mobbing w pracy to przede wszystkim problem związanym z kodeksem pracy i prawem pracy. Kodeks karny może mieć zastosowanie w przypadku szczególnie drastycznych form mobbingu, które naruszają prawa jednostki. Na przykład, w przypadku znęcania się psychicznego lub fizycznego, które może prowadzić do poważnych szkód zdrowotnych lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, przepisy kodeksu karnego mogą mieć zastosowanie.

Kiedy mówimy o mobbingu w pracy?

Mówimy o mobbingu w pracy, gdy powtarzające się i celowe działania lub zachowania mające na celu upokorzenie, poniżenie lub zastraszenie pracownika występują w miejscu pracy. Istotne jest, że mobbing jest długotrwały i systematyczny, a nie sporadyczny konflikt czy pojedyncze nieprzyjemności.

Mobbing w pracy – przykłady z życia

Przykłady mobbingu w życiu zawodowym są liczne i często dotykają różne aspekty pracy i relacji między pracownikami. Mogą obejmować sytuacje, takie jak:

 1. stałe wyśmiewanie czyjejś aparycji lub ubioru.
 2. przydzielanie pracownikowi niewłaściwych lub niemożliwych do wykonania zadań.
 3. traktowanie pracownika jako osoby drugiej kategorii, ignorowanie jego opinii i pomysłów.
 4. sztuczne podważanie kompetencji i umiejętności pracownika.
 5. niewłaściwe uwagi lub zachowania o charakterze seksualnym.

Mobbing w miejscu pracy to problem, który należy traktować poważnie. Wszyscy pracownicy mają prawo do szacunku, godziwego traktowania i bezpiecznego środowiska pracy. Jeśli doświadczasz mobbingu lub jesteś świadkiem takiego zachowania, nie wahaj się zgłosić tego i szukać pomocy. Organizacje i instytucje są dostępne, aby wesprzeć ofiary mobbingu i przeciwdziałać temu zjawisku w miejscu pracy.