PoradyPrawo karne

Jakie są różnice między przestępstwem a wykroczeniem?

Jakie są różnice między przestępstwem a wykroczeniem?

Przestępstwo i wykroczenie są dwoma kategoriami naruszeń prawa, które różnią się pod wieloma względami. Najważniejszą różnicą jest to, iż wykroczenie stanowi przeważnie lżejsze naruszenie prawa w odróżnieniu od przestępstwa, za które orzeczona kara jest przeważnie znacznie wyższa. W poniższym artykule omówiono różnice między przestępstwem a wykroczeniem, skupiając się na tematach takich jak definicje, konsekwencje prawne i czynniki decydujące o kwalifikacji czynu jako przestępstwa lub wykroczenia. 

Wykroczenie a przestępstwo

Wykroczenie jest mniej poważnym naruszeniem prawa w porównaniu do przestępstwa. Jest to czyn zabroniony przez prawo, który jest karalny, ale ma niższą rangę i często wiąże się z mniejszymi konsekwencjami. Wykroczenia często dotyczą łamania przepisów administracyjnych lub mniejszych przestępstw.

Przestępstwo, z drugiej strony, to bardziej poważne naruszenie prawa. Jest to czyn, który jest świadomie popełniany i powoduje znaczne szkody lub zagrożenie dla społeczeństwa. Przestępstwa są surowo karane przez system sprawiedliwości i mogą wiązać się z długotrwałymi karą pozbawienia wolności.

Kradzież: wykroczenie a przestępstwo

Kradzież może być zarówno wykroczeniem, jak i przestępstwem, w zależności od wartości skradzionych przedmiotów. Zwykle istnieje ustalona kwota, która rozgranicza te dwie kategorie. Na przykład, jeśli skradzione przedmioty mają wartość poniżej określonej granicy, czyn ten może być traktowany jako wykroczenie. Jeśli jednak wartość skradzionych przedmiotów przekracza tę granicę, czyn ten jest traktowany jako przestępstwo. 

Obecnie w kodeksie karnym w Polsce jeśli przedmiot zaboru mienia jest warto mniej niż 500 zł– kradzież będzie czynem regulowanym przez kodeks wykroczeń, natomiast, gdy kwota ta będzie wyższa niż 500 zł – przez kodeks karny i będzie stanowić przestępstwo. 

Wykroczenie a przestępstwo: kwota

Kwota skradzionych przedmiotów odgrywa ważną rolę w różnicowaniu wykroczeń od przestępstw. Prawo ustala określoną kwotę graniczną, powyżej której czyn jest traktowany jako przestępstwo. Jeśli wartość skradzionych przedmiotów nie przekracza tej granicy, czyn ten jest traktowany jako wykroczenie. Tak jak wskazywano powyżej, w Polsce granica między kradzieżą uznaną za wykroczenie, a przestępstwo to 500 zł. 

Alkohol: wykroczenie a przestępstwo

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przykładem, gdzie wykroczenie i przestępstwo różnią się na podstawie zawartości alkoholu we krwi osoby prowadzącej. W większości jurysdykcji, przekroczenie określonego poziomu alkoholu we krwi, zwykle oznacza, że czyn ten będzie traktowany jako przestępstwo. Natomiast, jeśli osoba ma niższą zawartość alkoholu we krwi, może być uznana winną wykroczenia.  

Prawo w Polsce rozróżnia dwa stany: stan po użyciu alkoholu– od 0,2 do 0,5 promila oraz stan nietrzeźwości– od 0,5 promila. Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, natomiast prowadzenie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo

Różnice między wykroczeniem a przestępstwem

Istnieje kilka innych czynników, które różnicują wykroczenia od przestępstw. Oto kilka najważniejszych różnic:

  • karanie: wykroczenia są zwykle karane grzywnami lub karą ograniczenia wolności, podczas gdy przestępstwa mogą prowadzić do kary pozbawienia wolności, grzywny lub innych surowych kar,
  • procedura sądowa: postępowanie w przypadku wykroczeń często jest prostsze i mniej formalne niż w przypadku przestępstw- często nie dochodzi nawet do rozprawy, natomiast  przestępstwa wymagają bardziej kompleksowej procedury sądowej, odbywa się przeważnie nawet kilka rozpraw w sądzie, 
  • powaga: przestępstwa są bardziej poważne i mają większe społeczne konsekwencje niż wykroczenia- przestępstwa często obejmują działania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób. 

Kiedy wykroczenie, a kiedy przestępstwo?

Decyzja, czy czyn będzie zakwalifikowany jako wykroczenie czy przestępstwo, zależy od wielu czynników, takich jak stopień szkodliwości czynu, wartość skradzionych przedmiotów, działania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób, i przepisy prawne obowiązujące w danej jurysdykcji. Każde państwo ma swoje przepisy regulujące, jakie czyny kwalifikują się jako przestępstwo i jakie jako wykroczenie.

Podsumowując, przestępstwa i wykroczenia różnią się pod wieloma względami, takimi jak powaga czynu, konsekwencje prawne, wartość skradzionych przedmiotów, zawartość alkoholu we krwi i procedura sądowa. W zależności od tych różnic, odpowiednie organy ścigania i sądy podejmują decyzje, jak zakwalifikować dany czyn i jakie kary nałożyć na osobę odpowiedzialną za naruszenie prawa.

Różnice między przestępstwem a wykroczeniem mają kluczowe znaczenie w systemach prawnych, ponieważ wpływają na wybór i stosowanie odpowiednich sankcji. Odpowiednia klasyfikacja naruszenia jest ważna dla zapewnienia sprawiedliwości i skutecznego funkcjonowania systemu prawnego. Warto pamiętać, że różnice między przestępstwem a wykroczeniem mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, dlatego zawsze należy konsultować się z lokalnymi adwokatami i organami ścigania w przypadku konkretnych przypadków.